Vedtekter HELBO

Vedtekter for Helgeland Boligbyggerlag (HELBO)
org nr.948 205 149

Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 10. desember 1946. Sist revidert på ekstraordinær generalforsamling den 12. mars 2024.

1. Innledende bestemmelser

1.1. Foretaksnavn
Boligbyggelagets foretaksnavn skal være Helgeland BBL. I disse vedtektene og i daglig tale kan boligbyggelaget omtales som HELBO

1.2. Forretningskontor
HELBO skal ha forretningskontor i Rana kommune

1.3. Formål
HELBOs hovedformål skal være å skaffe boliger som kan dekke medlemmenes reelle og personlige boligbehov, gjennom borettslag eller på annen måte.

I tillegg har HELBO til formål å:

  • tilby forvaltningstjenester
  • fremforhandle fordeler på vegne av medlemmene;
  • forestå oppføring og forvaltning av bygg på vegne av andre enn medlemmene;
  • eie boliger, enten direkte eller gjennom selskap med begrenset ansvar, som skal leies ut;
  • drive virksomhet av betydning for medlemmene, enten direkte eller gjennom selskap med begrenset ansvar;
  • foreta forvaltning og investering av HELBOs kapital, og
  • drive eiendomsmegling.

2. HELBOs medlemmer

2.1. Rett til å bli Medlem i HELBO
1) HELBO er åpent for nye medlemmer. Et medlem kan bare eie en andel i HELBO.

2) Alle medlemmer har like rettigheter og plikter så fremt ikke annet følger av boligbyggelagsloven. Medlemmene har ikke personlig ansvar overfor kreditorene for HELBOs forpliktelser.

3) Juridiske personer kan søke om å bli medlem. Juridiske personer må eie minst like mange andeler i HELBO som de eier andeler i tilknyttede borettslag.

4) Styret kan nekte både fysiske og juridiske personer å bli medlem dersom det foreligger saklig grunn til det. Styret kan fastsatte nærmere retningslinjer i den forbindelse. Avslår styret en søknad om å bli medlem, skal søkeren underrettes om grunnen til avslaget og at han kan kreve at styret legger vedtaket fram for første ordinære generalforsamling.

5) Et medlem som har handlet til skade for HELBO eller for et eller flere borettslag, eller ikke lengre oppfyller vilkårene for å være medlem, kan utelukkes etter vedtak i styret.

2.2. Andelsbeløp og årskontingent   
1) Andelene skal være på kr. 400.

2) Medlemmene skal betale årskontingent. Årskontingenten fastsettes av generalforsamlingen. Medlemmer betaler ikke årskontingent før året etter fylte 18 år.

2.3. Rettigheter og plikter knyttet til andelen
I den grad det ikke følger av ufravikelige regler i boligbyggelagsloven eller disse vedtektene, kan styret fastsette utfyllende regler for medlemmene.

3. De styrende organer

3.1. Generalforsamlingen
3.1.1. Myndighet

Den øverste myndigheten i HELBO utøves av generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling skal avholdes som fysisk møte enten i Rana, Vefsn, Brønnøy eller Alstahaug etter styrets nærmere beslutning. Det skal alltid legges til rette for digital deltakelse, med mindre ufravikelig lovgivning forhindrer dette. Ordinær generalforsamling skal avholdes før 1. juli hvert år.

1) Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det nødvendig eller når revisor eller minst en tjuedel av medlemmene krever det skriftlig og samtidig oppgir hvilke saker som ønskes behandlet. . Ekstraordinær generalforsamling kan avholdes som digitalt møte, jfr boligbyggelagslovens § 5-6. Styret skal sørge for at generalforsamlingen holdes innen en måned etter at kravet er framsatt.

3.1.2. Varsel om og innkalling til generalforsamling

1) Generalforsamlingen innkalles av styret.

2) Medlemmene skal være representert på generalforsamlingen med delegat. En delegat kan ikke møte med fullmektig.

3) Innkalling til generalforsamling skjer ved innkalling til delegatene per e-post eller post. Innkallingen må sendes slik at den kommer fram senest en uke før generalforsamlingen. I innkallingen skal de saker som skal behandles være klart angitt.

4) Et medlem har rett til å få tatt opp på generalforsamlingen spørsmål som blir meldt til styret innen 1. april. En delegat har rett til å få tatt opp på generalforsamlingen spørsmål som blir meldt styret i så god tid at det kan tas med i innkallingen.

3.1.3. På ordinær generalforsamling behandles:

1) Spørsmålet om godkjenning av årsmelding og årsregnskap, herunder spørsmålet om anvendelse av overskudd eller dekning av tap.

2) Valg av styre, valgkomite og revisor.

3) Godtgjørelse til tillitsvalgte og revisor.

4) Andre saker som er nevnt i innkallingen.

3.1.4. På ekstraordinær generalforsamling behandles de sakene som er nevnt i innkallingen.


3.1.5. Gjennomføringen av generalforsamlingen.

1) Generalforsamlingen velger møteleder. Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll for generalforsamlingen. Vedtak på generalforsamlingen skal tas inn i protokollen sammen med opplysninger om stemmetall. Liste over de som har møtt skal legges ved protokollen.

2) Ved valg eller tilsetting kan generalforsamlingen på forhånd fastsette at den som får flest stemmer skal regnes som valgt. Stemmelikhet ved valg avgjøres ved loddtrekning.

3) Hver delegat har en stemme på generalforsamlingen. Med de unntak som følger av boligbyggelagsloven eller vedtektene krever alle vedtak mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Står stemmetallet likt, gjelder det som møtelederen slutter seg til, også når denne ikke har stemmerett.

3.1.5. Delegater

Delegater velges av og blant medlemmene etter følgende regler:              

  • Alle tilknyttede borettslag har rett til å møte med en delegat for hver påbegynte 70 andelseiere i borettslaget.
  • Øvrige medlemmer velger en delegat med varamedlem for hver påbegynte 140 medlemmer regnet etter antall medlemmer ved siste generalforsamling. Boligbyggelagets styre innkaller disse medlemmene til møte der valget blir foretatt. Innkallingen skjer ved kunngjøring i minst en avis med et varsel på minst en uke.

Valg av delegater holdes før ordinær generalforsamling og gjelder til neste valg.  

3.2. Styret
1) Styret skal bestå av seks personer, hvorav ett styremedlem velges av og blant de ansatte. I tillegg velges det to varamedlemmer, hvorav ett varamedlem velges av og blant de ansatte. Hvert kjønn skal være representert med minst to medlemmer.

2) Styrets leder velges direkte av generalforsamlingen.

3) Funksjonstiden er to år. Styrets medlemmer og varamedlemmet kan gjenvelges.

4) Styret kan gi ett eller flere styremedlemmer og/eller daglig leder rett til å tegne HELBOs firma.

3.3. Valgkomite
Valgkomiteen skal ha fire medlemmer med to varamedlemmer, hvorav styret oppnevner ett medlem med varamedlem. Minst ett medlem skal velges blant medlemmene som ikke eier bolig i borettslag.

4. Inhabilitet, Taushetsplikt og Mindretallsvern

4.1. Inhabilitet
1) Ingen kan selv, ved fullmektig, som fullmektig eller som delegat delta i en avstemning på generalforsamlingen om søksmål mot seg selv eller om eget ansvar overfor HELBO, og heller ikke om søksmål mot andre eller om andres ansvar dersom medlemmet, fullmektigen eller delegat har en vesentlig interesse i saken som kan være stridende mot HELBO sine interesser.

2) Et styremedlem må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har slik særlig betydning for egen del eller for noen nærstående at medlemmet må anses for å ha framtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken. Det samme gjelder for daglig leder.

4.2. Taushetsplikt     
Tillitsvalgte og ansatte i HELBO har taushetsplikt overfor uvedkommende om det de i forbindelse med virksomheten får vite om noens personlige forhold. Dette gjelder ikke dersom ingen berettiget interesse tilsier taushet.

4.3. Mindretallsvern
1) Generalforsamlingen kan ikke treffe noen beslutning som er egnet til å gi ett eller flere medlemmer eller andre en urimelig fordel på andre medlemmers eller HELBO sin bekostning.

2) Styret og andre som etter boligbyggelagsloven §§ 6-27 til 6-29 representerer HELBO, må ikke foreta noe som er egnet til å gi ett eller flere medlemmer eller andre en urimelig fordel på andre medlemmers eller HELBO sin bekostning.

5. Vedtektsendringer

Generalforsamlingen kan vedta å endre disse vedtektene med to tredjedeler av de avgitte stemmer.

Skroll til toppen