Hva er Den Store Vannsjekken?

Dette er en faglig kontroll/
inspeksjon av samtlige
leiligheter i boligselskapet.
Kontrollen omhandler alle
rom med vann/ avløp, og
omfatter de synlige
komponentene som har med
vann å gjøre.

Dette er:

 • Kraner, rør, sluk og vannlås.
 • Vaskemaskin-/ oppvaskmaskintilkoblinger.
 • Varmtvannsbereder, alder og plassering.
 • Feste av vask, servant og toalett
 • Slanger og koblinger

Det foretas ikke undersøkelser
av komponenter som er inne i
vegg, gulv og tak, og heller
ikke fuktmåling på flater.
Vannsjekken utføres av
teknisk faglig kompetent
personell.

Vannsjekken

Hver dag opplever over 200 norske husstander at hjemmet deres blir oversvømt av vann. Årsakene til dette er mange: Utslitte pakninger, kraner som går i stykker, slanger som sprekker eller rør som fryser. Utbedring av slike skader er svært kostbart, omfattende og tidkrevende.

Hvorfor Vannsjekken?
Boligselskapet bør ta vannsjekken av mange årsaker. Vannsjekken er blant annet med på å forhindre og begrense vannskader og store utgifter. I tillegg kan boligselskapet få 10% rabatt på sin forsikringspremie de neste 4 årene.

Gevinst av Vannsjekken
Man får avdekket skader og mangler før de utvikler seg til større skader, og før disse påføre boligselskapet utgifter. Man sparer beboere og naboer for ergrelser og dyre reparasjoner. Dessuten unngås det tap av uerstattelige gjenstander og minner, samt en ubeboelig leilighet og dårlig inneklima som følge av sopp/ råte.

En reduserer også kostbare egenandeler for boligselskapet ved å forebygge forsikringsskader, og bidrar til at leilighetene fremstår som et tryggere kjøp ved salg.

Boligselskapet får 10 % rabatt på bygningsforsikringspremien de neste 4 år.*)
*) Gjelder boligselskaper som har sin forsikring via HELBO. For å få rabatt på forsikringen, må alle leilighetene kontrolleres, og andelseierne ha utbedret feil som er blitt påvist under kontrollen.

Planlegging

HELBO`s Tekniske avdeling har et velprøvd og velfungerende konsept for vannsjekken. Vi tar oss av informasjon til andelseierne, herunder generell informasjon om vannsjekken, tidsplan for befaring, samt informasjon om reparasjon/utbedring.

Gjennomføring

Selve gjennomføringen av vannsjekken foregår slik:

 • Befaring og utfylling av besiktiselsesskjema pr leilighet.
 • Registrering og utarbeidelse av en samlet oversikt over alle feil og mangler i leiligheten, og totalt for boligselskapet.
 • Befaringen tar kort tid i hver leilighet. Den avhenger mest av tilgang til leiligheten. Dette skjer enten ved at beboer (eller annen person) er tilstede, eller at andelseieren tillater at kontrolløren kan låse seg inn.

Hvortfor bruke HELBO`s Tekniske avdeling til Vannsjekken?

Vi gjør en objektiv vurdering av de feil og mangler som avdekkes.

 • Vi har ingen binding mot utførelsesleddet (rørlegger).
 • Vi sikrer oppfølging av styret gjennom hele prosessen.
 • Vi trygger muligheten for oppfølging av feil og mangler, samt følger opp mot forsikringsselskapet med hensyn på rabatten på bygningsforsikringspremien.

Oppfølging

For å oppnå formålet med vannsjekken, er oppfølgingen svært sentral. HELBO`s Tekniske avdeling har en god og omfattende rutine som inneholder:

 • Kontroll av dokumentasjon vedrørende utbedringer.
 • Utarbeidelse av oversikt over eventuelle andelseiere som ikke har foretatt nødvendige utbedringer.
 • Forslag til purrebrev på vegne av boligselskapet til eventuelle andelseiere som ikke har utbedret jmf besiktigelsesskjema.
 • Andelseieren har ansvar for at påpekte feil og mangler blir utbedret, og skal normalt dekke kostnadene til dette. Utbedringen skal kontrolleres av en kvalifisert person, og det skal attesteres på besiktigelsesskjemaet.
 • Ved mindre utbedringer som andelseieren selv kan utbedre, kan vaktmester/ styret kontrollere og attestere. HELBO`s Tekniske avdeling sørger så for å utarbeide en samlet oversikt og rapport, som danner grunnlag for rabattert forsikringspremie.

Lovverk

Relevant lovverk i denne sammenhengen er Borettslagslovens § 5-12: Vedlikehald o.a. frå andelseigaren

Skroll til toppen