Utfyllende regler

I disse reglene brukes betegnelsen medlem om de som er andelseiere i boligbyggelaget. Medlemskap brukes som betegnelse på andel i boligbyggelaget.

Medlemsrettigheter og -plikter i Helgeland Boligbyggelag

Godkjent av generalforsamling den 5 juni 2019, sist revidert av styret 23.05.2019

1. Inneldende bestemmelser

1.1. Begreper
1) I ekstraordinær generalforsamling 12.03.2024 ble det besluttet at Mosjøen og Omegn Boligbyggelag (MBBL), som overdragende lag og MOBO Helgeland BBL (MOBO), som overtakende lag, skal slås sammen under navnet Helgeland Boligbyggelag (HELBO). Medlemmene i MBBL føres inn i andelseierboken til HELBO når sammenslåingen er vedtatt i generalforsamlingen, og får rettigheter som medlemmer fra den dagen sammenslåingen registreres i foretaksregister

2) I disse reglene brukes begrepet bolig om bruksrett til egen bolig i et borettslag. Med borettslag menes her tilknyttet borettslag, dvs der det i borettslagets vedtekter er fastsatt at beboerne skal være medlem i HELBO. Borettslag tilknyttet MBBL blir automatisk tilknyttet HELBO fra tidspunktet for sammenslåingen.

3) Videre benyttes medlem om en fysisk person som eier en andel i HELBO og medlemskap brukes som betegnelse på en andel i HELBO.

1.2. Forholdet til lover og vedtekter
1) Disse rettigheter og plikter skal utfylle og supplere bestemmelsene inntatt i HELBOs vedtekter, og gjelder i den grad det motsatte ikke følger av ufravikelige regler i boligbyggelagsloven eller borettslagsloven. Ved motstrid mellom disse rettigheter og plikter og HELBOs vedtekter, går vedtektene foran.

2) Disse rettigheter og plikter gjelder for medlemmer som er fysiske personer. For juridiske personer kan HELBO fastsette andre rettigheter og plikter, eventuelt etter eget skjønn stille vilkår for å akseptere en juridisk person som medlem.

1.3. Formål
1) Disse rettigheter og plikter skal bidra til at HELBOs hovedformål om å skaffe boliger som kan dekke medlemmenes reelle og personlige boligbehov kan oppfylles.

2. HELBOs medlemmer

2.1. Medlemskap
1) HELBO er alltid åpen for nye medlemmer uansett alder

2) HELBO behandler en forespørsel om medlemskap så snart andelsbeløpet og årskontingent for innmeldingsåret er betalt. Dersom forespørselen kommer etter 1. oktober, skal det ikke betales årskontingent for innmeldingsåret. Ved avslag betales andelsbeløpet og årskontingenten tilbake.

3) HELBO skal føre et elektronisk register over medlemmene. Medlemmene plikter til enhver tid å holde HELBO oppdatert om endringer i sine kontaktdetaljer.

2.2. Årskontingent
1) Årskontingenten forfaller til betaling 14 dager etter at kravet er sendt ut. Borettslag skal betale årskontingenten for medlemmer som pr. 1. januar i kalenderåret eier eller er sameier i en bolig i et borettslag

2.3. Sameie
1) Ingen kan eie et medlemskap sammen.

2) Ved sameie i en bolig må samtlige sameiere måtte være medlem i HELBO. Dette gjelder ikke dersom sameiet ble etablert før boligbyggelagsloven av 6. juni 2003 nr 38 trådte i kraft.

3. Overføring av andel

1) Medlemskapet i HELBO er personlig. Rettigheter og plikter knyttet til medlemskapet kan aldri skilles fra medlemskapet med mindre det følger av lov, vedtekter eller disse rettigheter og plikter.

2) Medlemskap kan overføres, men kun når medlemskapet overføres til medlemmets ektefelle eller medlemmets eller ektefellens slektninger i rett opp- eller nedstigende linje, til fosterbarn som faktisk står i samme stilling som en livsarving, til søsken eller til noen som i de to siste årene har hørt til samme husstand som den tidligere eieren.

3) Dersom medlemmet eier en bolig, kan overføring av medlemskapet bare skje dersom boligen også overføres. Ved overføring av boligen på skifte etter separasjon eller skilsmisse, eller når et husstandsmedlem overtar andelen etter reglene i husstandsfellesskapslovens § 3, kan den som overfører boligen beholde sitt medlemskap.

4) Der et medlem har fått overført et medlemskap med lengre ansiennitet enn det medlemmet allerede har, kan han overdra medlemskapet med kortest ansiennitet til personer som nevnt i pkt. 2) uten at han samtidig overdrar boligen.

5) Ved overføring av et medlemskap skal HELBO varsles. Overføringen av medlemskapet får først virkning fra det tidspunktet meldingen har kommet frem til HELBO. Ved overføring i forbindelse med skifte av dødsbo, må det fremgå av meldingen hvem av arvingene medlemskapet overføres til.

4. Utmelding og utelukking

1) Et medlem kan uten forhåndsvarsel skriftlig melde seg ut av HELBO.

2) Et medlem som har handlet til skade for HELBO eller for et borettslag, eller ikke lengre oppfyller vilkårene for å være medlem, kan utelukkes etter vedtak i styret. Opparbeidet ansiennitet bortfaller og den kan ikke påberopes ved gjeninnmelding i HELBO på et senere tidspunkt. Styret kan også beslutte å nullstille eller avkorte opptjent ansiennitet i slike tilfeller. Opptreden i strid med HELBOs formål vil alltid anses å være til slik skade.

3)Medlem som melder seg ut av HELBO eller blir utelukket, har ikke krav på å få tilbake andelsbeløpet eller betalt årskontingent.

4) Medlemmer med kontingentrestanse på tre år eller mer anses ikke lenger å oppfylle vilkårene for å være medlem. Den opparbeidede ansienniteten bortfaller og medlemmene anses automatisk som utelukket fra HELBO. Medlemmer som har mindre enn tre års kontingentrestanse vil ved betaling av restansen beholde sitt medlemskap.

5. Ansiennitet og felles ansiennitet

5.1. Beregning av ansiennitet

1) Ansiennitet løper fra et av følgende tidspunkter:

  • Ved ordinær innmelding: Fra den dato andelsbeløpet og årskontingenten er mottatt av HELBO.
  • Ved kjøp av bolig: Fra den dato budet ble akseptert. Ved salg uten bruk av megler regnes ansiennitet fra kontraktsdato.
  • Ved overføring: Opptjent ansiennitet overtas, men ikke lenger tilbake enn til overtagerens egen fødselsdato.

Med ordinær innmelding forstås her det tidspunkt medlemmet opprinnelig oppfylte vilkårene for å bli medlem i enten MOBO eller MBBL før sammenslåingen.

2) I de tilfeller ansienniteten er lik og avgjørende for tildeling av bolig, bestemmes ansiennitetsrekkefølgen ved loddtrekning.

5.2. Bortfall av ansiennitet

1) Ansiennitet bortfaller ikke ved kjøp av brukt bolig.

2) Medlemmets opparbeidede ansiennitet faller bort når boligen overføres etter bestemmelsen i borettslagslovens § 4-12, uten at medlemskapet i HELBO samtidig overføres. Medlemmet opparbeider ny ansiennitet fra og med datoen for overføringen. Dette gjelder imidlertid ikke når boligen overføres på skifte etter separasjon eller skilsmisse, eller når et husstandsmedlem overtar andelen etter reglene i husstandsfellesskapslovens § 3. I et slikt tilfelle beholder medlemmet sin ansiennitet.

3) Når en bolig som er eid i sameie, og som er ervervet på bakgrunn av en av sameiernes medlemskap, blir overført fra en av sameierne til en annen sameier før det er gått to år etter at sameiet ble etablert, bortfaller ansienniteten tilknyttet medlemskapet som ble benyttet for å erverve boligen. Medlemmet opparbeider ny ansiennitet fra og med datoen for overføringen.

5.3. Felles ansiennitet

1) HELBO kan delta i samarbeidsordninger med andre boligbyggelag om felles ansiennitet. Styret inngår de nødvendige avtaler i denne sammenheng, og skal til enhver tid ha tilgjengelig liste over de samarbeidende boligbyggelag.

2) Andelseiere i de samarbeidende boligbyggelag får i konkurranse med et medlem beregnet ansiennitet i det samarbeidende boligbyggelag fra sin innmelding, likevel aldri lenger tilbake enn til 1. januar 2003. Tilsvarende vil et medlem ved kjøp av bolig i et samarbeidende boligbyggelag få beregnet sin ansiennitet fra sin innmelding, likevel aldri lenger tilbake enn til 1. januar 2003.

3) HELBO skal overfor boligbyggelag som er med i ordningen om felles ansiennitet, bekrefte innmeldingsdato og ansiennitet for de medlemmene som benytter ordningen.

4) Et medlem som benytter seg av ordningen med felles ansiennitet må melde seg inn i det lokale boligbyggelaget som boligen er tilknyttet.

5) Dersom et medlem kjøper en bolig i ett boligbyggelag som er med i ordningen om felles ansiennitet, reduseres ikke den opparbeidede ansienniteten i HELBO.

6. Tildelingsregler

6.1. Salg av brukte Boliger

1) Medlemmene skal ha forkjøpsrett når en bolig i et borettslag skifter eier. Forholdet til og mellom de forkjøpberettigede vil begrenses og praktiseres i samsvar med bestemmelser inntatt i borettslagsloven, det enkelte borettslags vedtekter samt reglene om ansiennitet i pkt. 5

2) Når HELBO har fått skriftlig melding om at en bolig har skiftet eier eller at en bolig ønskes solgt, kunngjør HELBO boligen for de forkjøpsberettigede. Et medlem som ønsker å benytte forkjøpsretten, må gi skriftlig melding til HELBO innen meldefristen. Medlemmer som melder sin interesse for å benytte forkjøpsretten etter at denne fristen er gått ut, kan ikke kreve å ta boligen på forkjøpsrett.

3) HELBO gjør forkjøpsretten gjeldende på vegne av borettslaget innen de frister som følger av borettslagslovens § 4-15.

4) HELBO kan i enkeltsaker fravike reglene om forkjøpsrett for medlemmene når særlige grunner tilsier det.

6.2. Salg av nye Boliger

1) Dersom HELBO deltar direkte eller indirekte i nye boligprosjekter, vil avtaler med grunneiere, utbyggere/samarbeidspartnere og offentlige myndigheter avgjøre hvordan boligene skal selges.

2) Dersom HELBO beslutter å åpne et prosjekt kun for salg til medlemmene, skal boligene i prosjektet fordeles basert på medlemmenes valg i rekkefølge etter ansiennitet.

6.3. Begrensninger i antall boliger et medlem kan eie

1) Et medlem kan bare eie eller være sameier i en bolig, med mindre vilkårene i pkt. 2) eller 3) nedenfor er oppfylt.

2) Et medlem kan eie eller være sameier i ytterligere en annen bolig dersom en av boligene er en del av et fritidsborettslag, eller dersom bruken av en av boligene overlates til nærstående som definert i borettslagslovens § 5-6 første ledd nr.3. Medlemmet kan ikke påberope seg sin opparbeidede ansiennitet ved kjøp av en slik bolig.

3) I tillegg kan medlemmet erverve en ny bolig i et borettslag før medlemmet har solgt den bolig han allerede eier dersom følgende vilkår er oppfylt:

  • at det innen seks måneder etter overtagelse av den sist ervervede bolig enten inngis salgsoppdrag eller er inngått avtale om privat salg for en av boligene,
  • at boligene har dekket og skal dekke medlemmets reelle og personlige boligbehov, og
  • at ingen av boligene blir overdratt til nærstående som nevnt i borettslagslovens § 4-12.

Dette gjelder imidlertid ikke når en av boligene overføres på skifte etter separasjon eller skilsmisse, eller når et husstandsmedlem overtar andelen etter reglene i husstandsfellesskapslovens § 3.

4) Hvis det kan være forbundet med tap eller annen ulempe å måtte selge den bolig som ikke er tenkt brukt som framtidig bolig for medlemmet, kan HELBO dispensere fra denne regelen.

Skroll til toppen